ترجمۀ فارسی صفات در سبک تأثرگرایانه جوزف کنراد: رمان «دل تاریکی»

  • Shahrzad Parvaresh
  • Hossein Pirnajmuddin
  • Helen Ouliaeinia

Abstract

در این تحقیق سبک بی‌همتای کنراد از نظر صفات در رمان «دل تاریکی» با دو ترجمۀ فارسی آن مقایسه شد تا شیوه‌هایی که مترجمان مختلف استفاده کرده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود کدام یا کدامین شیوه مناسب‌ترین روش جهت انتقال سبک امپرسیونیستی کنراد است. بررسی صفات از طریق نرم‌افزار AntConc صورت گرفت و معادل‌های فارسی استخراج شدند. نتایج نشان داد که رمان «دل تاریکی» مملو از صفات است. همچنین بسیاری از این صفات توصیفی و مبهم هستند که گویای نگرش و ادراک نویسنده نسبت به پیرامونش می‌باشد و به منظور تحت تأثیر قرار دادن و به فکر واداشتن مخاطبان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این روش با اصول سبک تأثرگرایانه در ادبیات همخوانی دارد. مطالعۀ کنونی همچنین نشان داد که با وجود اینکه نثر کنراد به نوعی شعرگونه است، تا حد زیادی در زبان فارسی قابل انتقال است. ولی این امر مستلزم آشنایی مترجم با سبک کنراد و استفاده مناسب از راهکارهای ترجمه است.
Published
2009-12-11
How to Cite
Parvaresh, S., Pirnajmuddin, H., & Ouliaeinia, H. (2009). ترجمۀ فارسی صفات در سبک تأثرگرایانه جوزف کنراد: رمان «دل تاریکی». Translation Studies Quarterly, 7(26). Retrieved from http://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/179
Section
Scientific Articles