تأثیر پیش‌ ویرایش بر کیفیت خروجی ماشین ترجمۀ پدیده

Authors

  • Sasan Baleghizadeh
  • Mojtaba Hatef

Abstract

هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیش ویرایش بر کیفیت خروجی ماشین ترجمۀ پدیده است. ابتدا متن‌های خروجی نرم‌افزار پدیده جهت مشخص کردن مشکلات متداول زبانی این نرم‌افزار مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توجه به مشکلات عمده، پیش ویرایش مناسب تعریف شد. پس از اعمال پیش ویرایش، کیفیت خروجی ماشین ترجمۀ پدیده قبل و بعد از پیش ویرایش با استفاده از مدل ارزیابی کارول از لحاظ قابلیت فهم و صحت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که پیش ویرایش، بهبود قابل ملاحظه‌ای در کیفیت خروجی ماشین ترجمه پدیده به دست نمی‌دهد.

Published

2010-03-11

How to Cite

Baleghizadeh, S., & Hatef, M. (2010). تأثیر پیش‌ ویرایش بر کیفیت خروجی ماشین ترجمۀ پدیده. Translation Studies Quarterly, 7(28). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/210

Issue

Section

Scientific Research Paper