روندها و نمودهای التقاط

Authors

  • Hussein Mollanazar
  • Fatemeh Parham

Abstract

التقاط، یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر ماهیت متغیر دنیای امروز، مدتی است که در حوزۀ مطالعات ترجمه توجه محققان را به خود جلب کرده است. بسیاری از پژوهشگران به بررسی این پدیده همت گماشته‌اند و آن را با رویکردهای مختلف و از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار داده‌اند. پژوهش حاضر این رویکردها را (به پدیدۀ التقاط) در راستای چهار روند کلی طبقه‌بندی نموده است. علاوه بر این، در میان پژوهشگرانی که به مطالعۀ التقاط پرداخته‌اند، تنها تعداد بسیار معدودی مستقیماً و به صراحت نمودهای این پدیده را بررسی کرده‌اند، و البته این عدۀ اندک نیز نمودها را صرفاً با دیدگاهی خاص و در پرتو رویکردی خاص به دست داده‌اند. بنابراین، طبقه‌بندی جامع عناصری که سبب ظهور ویژگی التقاط در متن می‌شوند در پیشینۀ مطالعاتی این حوزه به چشم نمی‌خورد. این مقاله، با تکیه بر مدل‌‌های زبانی و فرهنگی و با استفاده از پیکره‌ای بزرگ، درصدد ارائۀ طبقه‌بندی جامع و همه‌جانبۀ نمودهای التقاط است.

Published

2009-12-31

How to Cite

Mollanazar, H., & Parham, F. (2009). روندها و نمودهای التقاط. Iranian Journal of Translation Studies, 7(27). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/205

Issue

Section

Academic Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>