نمودهای التقاط در متون تولید شده در «هجرت» و «وطن»

Authors

  • Hussein Mollanazar
  • Fatemeh Parham

Abstract

التقاط ویژگی‌ایست که در فضاهای فرهنگی خاصی مانند «دایاسپورا» یا هجرت ظهور می‌کند. با این حال، صرفاً متون تولید شده در دایاسپورا از این ویژگی برخوردار نیستند. متونی که در وطن – در این پژوهش، ایران – تولید می‌شوند نیز ممکن است تا اندازه‌ای دورگه محسوب شوند. اما اینکه این دو دسته – متون تولید شده در وطن و دایاسپورا – تا چه اندازه به لحاظ نوع و میزان التقاط با یکدیگر متفاوتند، پرسشی است که تا کنون بدان پاسخ داده نشده است. از این رو، مقالۀ حاضر بر آن است تا با استفاده از پیکرۀ عظیم 670,000 کلمه‌ای، متشکل از یازده رمان و مجموعه داستان کوتاه که در بازۀ زمانی 10 سال، از 1378 تا 1388، در ایران و دایاسپورای ایرانی تولید شده‌اند، معلوم نماید که میان از این دو دسته متون، از نظر نوع و میزان التقاط چه تفاوت‌هایی وجود دارد.

Published

2010-03-11

How to Cite

Mollanazar, H., & Parham, F. (2010). نمودهای التقاط در متون تولید شده در «هجرت» و «وطن». Translation Studies Quarterly, 7(28). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/213

Issue

Section

Scientific Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>