بررسی سبك مترجم در متون روایی ترجمه شده : همگانی‌های ترجمه در ترجمة فارسی به سوی فانوس دریایی وولف

Authors

  • Abolfazl Horri

Abstract

این مقاله، سبك صالح حسینی را در مقام مترجم متون روایی در ترجمة رمان به سوی فانوس دریایی وولف در پرتو همگانی‌های ترجمة پیشنهادی بیكر بررسی می‌كند. ابتدا به پیشینة مطالعاتی اشاره می‌شود. آنگاه، گفته می‌شود آنگونه كه سبك نویسنده اهمیت دارد، سبك مترجم اهمیت ندارد. سپس، به مطالعات سبك‌شناختی در متون روایی اصلی اشاره و تعاریفی از سبك ارائه می‌‌شود. در ادامه، به سبك‌شناسی مترجم ادبی می‌پردازد و همگانی‌های ترجمة پیشنهادی بیكر را به منزلة یكی از شیوه‌های بررسی سبك مترجم در ترجمة فارسی رمان مذكور مورد نظر قرار می‌دهد. این همگانی‌ها عبارتند از تصریح، ساده‌سازی، متوازن‌سازی و طبیعی‌سازی. در پایان این نتیجه حاصل می‌‌آید كه صالح حسینی به واسطة همگانی‌های ترجمه، صاحب سبك است و از طبیعی‌سازی به منزلة پربسامدترین شگرد برای بر جای گذاشتن ردپای خود در متن استفاده كرده است.

Published

2009-12-11

How to Cite

Horri, A. (2009). بررسی سبك مترجم در متون روایی ترجمه شده : همگانی‌های ترجمه در ترجمة فارسی به سوی فانوس دریایی وولف. Iranian Journal of Translation Studies, 7(26). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/174

Issue

Section

Academic Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>